Брокерска куќа ЕуроХаус АД Скопје

ЕУРОХАУС Ви овозможува брзо и едноставно да купите или продадете акции или обврзници. Овластените брокери на ЕУРОХАУС се обучени професионално и динамично да одговорат на Вашите потреби.

Наша Мисија

Нашата мисија е градење на доверба, сигурност и посветеност кон клиентите, акционерите и вработените нудејќи им највисок стандард на финансиски услуги, поддржувајќи ги во остварување на нивните лични и бизнис цели, истовремено градејќи долгорочни релации и взаемнакорист.

Веруваме во подобрување на просперитетот на нашите клиенти, нашите вработени и акционери, преку овозможување на нови вредности на оние кои ги опслужуваме.

Визија

Да станеме финансиска институција-лидер во берзанското посредување, а со тоа да бидеме пример за создавање на квалитет при извршување на сите свои активности, како за доброто на клиентите, така и за напредокот на општествената заедница.

Вредности

Нашата сила лежи во професионалниот и искусен кадар кој работи стручно, посветено и во согласност со принципите на приватност и доверливост, а се со цел да обезбедиме најдобра финансиска услуга на пазарот на капитал.

Собрание – предлог одлуки и јавен повик

Нашиот тим

Нашиот тим е составен од врвни професионалци во својата област. Имено, нашите квалификации се како брокери и инвестициски советници.

М-р Стефан Степаноски

Извршен директор

Овластен брокер

контакт тел: 389 2 3217 036
s.stepanoski@eurohaus.com.mk

Стојан Василев

Раководител на оддел за тргување

Овластен брокер и Инвестициски советник

контакт тел: 389 2 3217 103
s.vasilev@eurohaus.com.mk

Даниела Војнески

Раководител на административен оддел

контакт тел: 389 2 3217 036
d.vojneski@eurohaus.com.mk
info@eurohaus.com.mk

Профил на компанијата

Назив:

Брокерска куќа ЕУРОХАУС АД Скопје

Скратен назив:

ЕУРОХАУС АД Скопје

Извршен директор:

Стефан Степаноски

Седиште:

Бул. Климент Охридски бр.52-а/1-5, Скопје

Број на одобрение за работа:

Решение Број 07-72/9 од 04.04.2008 од Комисија за хартии од вредност на Р.Македонија за давање дозвола за работење на Брокерска куќа, изменето со Решение бр.07-211/2 од 30.01.2009 година.
Решение бр.УП1 08-49 од 28.03.2016 година.

Матичен број:

6350674

Даночен број:

4030008027391

Трансакциска сметка:

210-0635067401-91 – НЛБ Банка АД Скопје

Клиентска сметка во НБРМ:

100-0000000715-34 – НБРМ

Шифра на дејност:

66.12

Основна главнина:

201.000 EUR

Овластен ревизор:

Ревизорска куќа ТП Ранѓеловиќ

Надзорна институција:

Комисија за хартии од вредност на Р.Македонија