Брокерска куќа ЕуроХаус АД Скопје

ЕУРОХАУС Ви овозможува брзо и едноставно да купите или продадете акции или обврзници. Овластените брокери на ЕУРОХАУС се обучени професионално и динамично да одговорат на Вашите потреби.

Наша Мисија

Нашата мисија е градење на доверба, сигурност и посветеност кон клиентите, акционерите и вработените нудејќи им највисок стандард на финансиски услуги, поддржувајќи ги во остварување на нивните лични и бизнис цели, истовремено градејќи долгорочни релации и взаемнакорист.

Веруваме во подобрување на просперитетот на нашите клиенти, нашите вработени и акционери, преку овозможување на нови вредности на оние кои ги опслужуваме.

Визија

Да станеме финансиска институција-лидер во берзанското посредување, а со тоа да бидеме пример за создавање на квалитет при извршување на сите свои активности, како за доброто на клиентите, така и за напредокот на општествената заедница.

Вредности

Нашата сила лежи во професионалниот и искусен кадар кој работи стручно, посветено и во согласност со принципите на приватност и доверливост, а се со цел да обезбедиме најдобра финансиска услуга на пазарот на капитал.

Нашиот тим

Нашиот тим е составен од врвни професионалци во својата област. Имено, нашите квалификации се како брокери и инвестициски советници.

М-р Сашо Дракуловски

Директор, Брокер и Инвест. советник

контакт тел: 389 2 3217 093
s.drakulovski@eurohaus.com.mk

М-р Стефан Степаноски

Брокер

контакт тел: +389 2 3217 036
s.stepanoski@eurohaus.com.mk

Александар Домазетовски

Брокер и Инвестициски советник

контакт тел: + 389 2 3217 103
a.domazetovski@eurohaus.com.mk

Даниела Војнески

Администратор

контакт тел: + 389 2 3217 095
d.vojneski@eurohaus.com.mk
info@eurohaus.com.mk

Профил на компанијата

Назив:

Брокерска куќа ЕУРОХАУС АД Скопје

Скратен назив:

ЕУРОХАУС АД Скопје

Извршен директор:

М-р Сашо Дракуловски

Седиште:

Бул. Климент Охридски бр.52-а/1-5, Скопје

Број на одобрение за работа:

Решение Број 07-72/9 од 04.04.2008 од Комисија за хартии од вредност на Р.Македонија за давање дозвола за работење на Брокерска куќа

Матичен број:

6350674

Даночен број:

4030008027391

Трансакциска сметка:

250-0010022552-30 – Шпаркасе банка

Клиентска сметка во НБРМ:

100-0000000715-34 – НБРМ

Шифра на дејност:

66.12

Основна главнина:

201.000 EUR

Овластен ревизор:

Ревизорска куќа Верифика ДОО Скопје

Надзорна институција:

Комисија за хартии од вредност на Р.Македонија